strona główna mapa strony kontakt

 
menu
RODO

RODO

 1. Klauzula informacyjna dla kontrahentów/zleceniobiorców

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), poniżej przedstawiamy Państwu informacje z zakresu ochrony danych osobowych.

  1. Administrator danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Usługowa 8, 14-200 Iława, KRS: 0000052938, NIP: 7440003354, zwana dalej Administratorem. Z Administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować: listownie na adres: ul. Usługowa 8, 14-200 Iława.

  2. Cele przetwarzania danych osobowych

   Administrator przetwarza powierzone przez Państwa dane osobowe tzn. w szczególności zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy.

   Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

   1. zawarcie i realizacja umowy;
   2. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie prawem przewidzianym);
   3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora;
   4. dochodzenie roszczeń;
   5. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych;
   6. archiwizacja.

   Mogą Państwo również wyrazić zgodę na przetwarzanie Państwa danych w innych celach, wyraźnie określonych w treści udzielonej zgody.

   Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/świadczenia usług. Przy dokumentowaniu sprzedaży usług fakturą VAT, Administrator zobowiązany jest uzyskać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie sprzedaży/świadczenia usług, a tym samym uniemożliwi zawarcie głównej umowy. Ponadto podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem administratora i ma na celu obsługę potransakcyjną sprzedaży, dochodzenie zabezpieczeń i roszczeń związanych z główną umową sprzedaży/ świadczeniem usług.

   Informujemy przy tym, że Administrator przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  3. Podstawa prawna przetwarzania

   Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe:

   1. w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi budowlanej lub innej umowy związanej z działalnością gospodarczą Administratora lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
   2. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości lub kodeksu cywilnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
   3. gdy jest to niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
   4. ponadto, jeśli udzielicie Państwo zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu Administrator będzie przetwarzać te dane (art. 6 ust 1 lit. a RODO).

   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy lub jej prawidłowego wykonania np. umowy sprzedaży, umowy o usługi budowlane.

  4. Czas przechowywania danych osobowych

   Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

   1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości, kodeks cywilny);
   2. okres, przez jaki są realizowane umowy;
   3. okres, przez jaki podejmowane są działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. przez okres udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i wnioski)
   4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
   5. okres, na jaki została udzielona zgoda.

   W związku z powyższym, dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia działań podejmowanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, do czasu wykonania obowiązków umownych lub ustawowych, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie lub upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.

  5. Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych

   Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy np. firmy pocztowe i kurierskie, podmioty współpracujące), banki, ubezpieczyciele, notariusze, wykonawcy robót budowlanych w budynku, którego dotyczy zawarta umowa, a także kancelarie prawne i podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

  6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

   Zgodnie z RODO przysługują Państwu – jako osobom, których dane osobowe dotyczą – następujące prawa: prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem listownie na adres: ul. Usługowa 8, 14-200 Iława.

   Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją powyższych praw.

   Termin miesięczny może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków. W takim przypadku Administrator w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, poinformuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

 2. Klauzula informacyjna dla pracowników

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), poniżej przedstawiamy naszym pracownikom informacje z zakresu ochrony danych osobowych.

  1. Administrator danych osobowych

   Administratorem danych osobowych jest Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Usługowa 8, 14-200 Iława, KRS: 0000052938, NIP: 7440003354, zwana dalej Administratorem.

   Z Administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować: listownie na adres: ul. Usługowa 8, 14-200 Iława.

  2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

   Dane osobowe naszych pracowników będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisów Kodeksu Pracy.

  3. Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych

   Odbiorcą danych osobowych naszych pracowników są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty, dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług.

  4. Czas przechowywania danych osobowych

   Dane osobowe naszych pracowników będą przechowywane przez okres 50 lat.

  5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

   Zgodnie z RODO naszym pracownikom – jako osobom, których dane osobowe dotyczą – następujące prawa: prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

   W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem listownie na adres: ul. Usługowa 8, 14-200 Iława.

   Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją powyższych praw.

   Termin miesięczny może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków. W takim przypadku Administrator w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, poinformuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

OSTATNIE REALIZACJE

Zobacz nasze realizacje >>

Copyright (c) IBIT. All Right Reserved.
Design & CMS Galindia.pl